Polgármester Bére


b re 5 236 Ft tal lesz kevesebb, m g a teljes b rk lts g 4 412 Ft tal nő meg A munkav llal b r t c lszerű gy meghat rozni, hogy a t rv ny ltal elő rt minimum j rul kok levon s ra fedezetet ny jtson Abban az esetben, ha ez nem val sulna meg, gy a fizetendő j rul kA nyolc ve Tat n műk dő Kast lypark Klinika most j lehetős get k n l a l b probl m kkal hozz juk fordul knak A r szletekről dr B res Gy rgy főigazgat sz molt be sajt t j koztat n A professzor elmondta, jelenleg huszonk t fekvőbeteg ggyal rendelkeznek, negyven alkalmazottat foglalkoztatnak, s t bb mint h sz szerződ tt orvossal dolgoznak F l ve jdolgoz eg szs g gyi szolg lati jogviszonyban meg llap tott b re kieg sz t sre ker lj n munk ltat i d nt sen alapul illetm nnyel, melynek havi sszege 49 525 Ft Az ll shely k lts geinek fedezet t az int zm ny 2022 vi k lts gvet se …18 sz zal kkal emelkedik a j zsefv rosi b lcsődei dolgoz k b re m jus 1 től – erről a k pviselő test let d nt tt cs t rt ki l s n A keresetkieg sz t s a ker let h t int zm ny ben 154 munkav llal t rint Kocsis M t polg rmester az l sen eml keztetett arra, hogy a b lcsődei ter leten dolgoz knak az nkorm nyzat m r 2013 ta biztos tja a 13Polg rmester Hartmann Antal El rhetős g Telefon 06 88 504 014 Mobiltelefon 06 30 9399076 E mail Ez az e mail c m a szpemrobotok elleni v delem alatt ll Megtekint s hez enged lyeznie kell a JavaScript haszn lat t Bere Vikt ria – p nz gyi előad H rsk tJelentősen nőhet a polg rmester , az alpolg rmesterek s a k pviselők fizet se H dmezőv s rhelyen Az erről sz l v rosh zi előterjeszt sekről cs t rt k n szavaz a k zgyűl s – rja a Promen d24 – Ez azt jelenti, hogy az eddigiekhez k pest 30 sz zal kkal emelkedik M rki Zay b re Kor bban 997 200Maksa M ty s polg rmester Az int zm nyeknek nyilatkozniuk kellett, hogy elfogadj k e a k lts gvet st A b rekhez nem lehet hozz ny lni Csak a polg rmester b re nyilv nos Mindenki be van sorolva ez egy k telez ő b r, ezt meg kell kapni mindenkinek A minimumon van mindenkiA fő ll s polg rmester illetm ny t illetve a t rsadalmi megb zat s polg rmester tiszteletd j t az M tv 71 a meghat rozza, a K pviselő test letnek m rlegel si jogk re nincs A K pviselő test let a t rv nym dos t s alapj n hat rozatban r gz ti a polg rmestert megillető illetm nyt aEhhez k pest Bere azt ll tja, hogy a m r csak volt p rtszervezeti eln k Kov csn fesz tette h tra Tak cs Zs fia karj t, hogy kit pje kez ből az asztalr l felvett lapot A polg rmester elmond sa szerint a feles ge seg ts g re sietett, de nagyon vatosan tette, hogy ne okozzon s r l st Kov csn nakEl g sokan m sok dolgaival vannak elfoglalva, csal di kapcsolatok, fizet s, stb Sajnos ezt n nem rtette meg , lelke rajta n a Polg rmester r szerint n vtelen irk l Eg bk nt, ha nem lett volna js g h r nem is tudtam volna, hogy a Polg rmester rnak veje is van Az gy egy bk nt egy ltal n nen rdekelJelentősen nőhet a polg rmester , az alpolg rmesterek s a k pviselők fizet se H dmezőv s rhelyen Az erről sz l v rosh zi előterjeszt sekről cs t rt k n szavaz a k zgyűl s – rta meg szerd n a Promen d24 A javaslatok rtelm ben M rki Zay P ter a k lts gt r t ssel egy tt mostant l 1, 5 milli forintot keresne havonta Az alpolg rmesterek k z lPolg rmester Dr R vfy Zolt n Baja Nyeregben Kulisity Rita A B cskai V gta győztese Lova Nama Nevező Baja Marketing Kft B cskai V gta Futam 3 Startpoz ci 4 Balatonalm di Polg rmester Keszey J nos Nyeregben Varga Endre Lova P tty s Panna Nevező SQ Invest Kft Futam 3 Startpoz ci 3 B nk Polg rmester4 Kar csonyn Mayer va k pviselő szerint itt enni lehet a f ldről m s csarnokokhoz k pest Tudnak olyanr l, hogy az nkorm nyzat lesz ml zta a b rleti d jat a tanker letnek Pulai Nikoletta polg rmester elmondta, hogy ilyenről nem tudnak, csak arr l, ahol az nkorm nyzat tadta azt zemeltet sre a tanker letnek dr Sallay Andr s k pviselő szerint f lő, hogyPolg rmester illetm nye, valamint k lts g tal nya A d nt s rtelm ben a Polg rmester b re okt ber 3 napj t l brutt 483 125, –Ft, k lts g tal nya illetm ny nek 30 a Mind a b r sszeg, mind ped ig a k lts g tal ny m rt ke megegyezik az el z ciklusban alkalmazott sszeggelk zpontilag rendezve a polg rmesterek b re , de mivel a polg rmester speci lis jogviszonyban van a k pvisel test lettel, hi ba van a t rv nnyel leszab lyozva, a test leti hat rozat val j ban neki egy munkaszerz d s m dos t s s ez rt sz ks ges a test letnek is elfogadniaAz akkor m g fideszes polg rmester azzal szerelte le a lakosokat, hogy meg ri, hiszen sz p bev tel k lesz az iparűz si ad b l Ja, nem mondtam Egyszerűs tett Foglalkoztat s 2020 B r — Egyszerűs tett Foglalkoztatottak B re 2020 A 2020 prilis 17 től hat lyos jogszab ly 1 alapj n 2020 december 31 ig alkalmi s14 213 267 Forint A kiad sokban szerepel a k ztisztviselők b re s cafet ria juttat sa, az ut nuk fizetendő j rul kok, dologi kiad sok s tik lts g itt szerepel t bbek k z tt a polg rmester s a k pviselők b re s azok j rul kai, a K zs gh za 6 rezsik lts ge, a civil szervezetek t mogat sa, ami 1 200Kobl sz S ndor polg rmester k ri a jegyz asszonyt, hogy keresse elo a jegyz k nyvet Dobosn dr Varga Gabriella jegyz 79 2018 sz hat rozat val a k pvisel test let arr l hat rozott, hogv nem k v n indulni a p lv zaton Kobl sz S ndor polg rmester f lre lettek vezetve a sz 16k, akik kit lt tt k az ig nyl lapokatA zenei s műv szeti fesztiv lr l l sd Coachella Valley Music and Arts FestivalGedei Zolt n polg rmester Elsők nt a gyermekj l ti s csal dseg tő szolg lat besz mol j t kell megt rgyalnunk A besz mol t mindenki megkapta elektronikusan Megk rn m H ri Andre t, a Kist rs gi Hum n Szolg ltat K zpont munkat rs t, hogy amennyiben sz ks gesnek rzi, sz ban eg sz tse ki a besz mol tT j koztat a polg rmester , az nkorm nyzati k pviselők, valamint a k lső bizotts gi MT s munkav llal k s a k zfoglalkoztatottak b re , k zterhe 2019 m rcius 1 j től 120 fő startminta munkaprogram llom nya s 60 fő a hossz t v int zm nyi k zfoglalkoztatott, gy ez megk zel tőleg 180 főt jelentGy őrfin Papp Judit polg rmester jegyz ők nyv hiteles t őnek Ko s Csaba Levente alpolg rmestert s Kov cs Attila k pvisel őt javasolja J rmi K zs g K pvisel ő test lete 5 igen szavazattal s Papos K zs g K pvisel ő test lete 4 igen szavazattal a jegyz ők nyv hiteles t őket egyhang lag elfogadtaegys gesen ezzel az sszeggel lenne megemelve a t bbi dolgoz b re is Ehhez kapcsol dik a Tihanyba t rt nő tadott p nzeszk z sszeg nek a k rd se is, mely az elm lt vhez hasonl Szab L szl polg rmester t j koztatja a test letet, hogy ki rtak egy p ly zatot a z rtkerti ingatlanok fejleszt s re Alasztott k pviselő, polg rmester szolg lati viszonya megv laszt s val megszűnik sszef rhe tetlens gi időszakr l ebben az esetben val j ban nem besz lhet nk, a k t jogviszony egyide jűleg nem ll fenn Az esetek t bbs g ben az sszef rhetetlens g feloldhat , feloldand , az rintett szem ly elElőad Dr Baranyi Istv n polg rmester 1 Napirendi pont A Pusztaf ldv ri Telep l sszolg ltat Nonprofit Kft vel kapcsolatos d nt sek meghozatala Előad Dr Baranyi Istv n polg rmester Dr Baranyi Istv n polg rmester ezzel kapcsolatban ment ki anyag, a test letei l s előtt tartottunk egy kis besz lget stA zenei s műv szeti fesztiv lr l l sd Coachella Valley Music and Arts FestivalA mű t rt nete szerkeszt s 1888 j lius 23 n a franciaorsz gi Lille ben, egy k v h zban hangzott fel elősz r az akkor m r halott munk smozgalmi k ltő, Eug ne Pottier sz veg re, Pierre Degeyter zen j vel, egy helyi munk sk rus előad s ban A k v h z neve ez volt „A Szabads ghoz” Az js g rusok szakszervezeti csoportja tartotta itt sszej veteleit, sKamocsai S ndor polg rmester elmondja, hogy a n gy nkorm nyzat k pviselői m g a 103 milli s tervezetet kapt k meg az iskol ra vonatkoz lag Szeretn , ha ezt fogadn k el, hogy legal bb azt kapj k meg a pedag gusok, amit 2009 vben Javasolja, hogy menjenek v gig a sz mokon, hogy mindenkiA LajtaPress vja k rnyezet t KIADV NYUNK JRAHASZNOS TOTT PAP RON JELENIK MEG Megjelenik 26 750 p ld nyban 2022 M JUS 3 • MOSONMAGYAR V R S K RNY KE KERESKHashtags diktatoret 5 diktator t m t m dhenj n histori foto video koha 5 diktator t m t m dhenj n historiA szoci lis szf r ban dolgoz k nett medi n b re 195 ezer forint Ha kivessz k belőle a p tl kokat, akkor m r csak nett 145 ezer forint az tlag b r – der l ki Gyarmati Andrea felm r s ből amely a j rv nyhelyzetben 90 sz zal kkal cs kkenti a vend gl t helyek b rleti d j t M sik polg rmester a nagyBogn r Jen polg rmester Dr Szab kos alpolg rmester, Dr Bonnyai J zsef, Fejes J zsef, Dr r ban dolgozik m r csak, gy az „megmaradt quot b re fedezn ajutalmat K rd s Dr Bonnyai J zsef Allamilag nem adtak mell semmit Bogn r Jen Nem Van, amelyik llami kit ntet s mell j r anyagi juttat s is, de ehhez nemElőad Nov k Ferenc polg rmester 6 A polg rmesteri hivatal tulajdon ban l vő g pj rművek nkorm nyzati tulajdonba val ad sa Előad Nov k Ferenc polg rmester 7 Pavilonsor gye – P nz gyi s V rosfejleszt si Bizotts g javaslata alapj n Előad Nov k Ferenc polg rmester 8 Civisber Zrt anyaga 4 olvasatFelelős Dr G mesi Gy rgy polg rmester 2018 vi b rmegtakar t s Int zm nyek B rmegtakar t s P telőir nyzat ves Int zm ny havi ar nya a havi Alkalmazottak k t Vezetők egy havi b rre s Int zm ny b rmegtakar t s b r b rhez heti …Maradt a k z piskola szerinti besorol si b re A Magyar Ilamkincst r megkeres s nkre ez gyben arr l t j koztatta az nkorm nyzatot, hogy a Szt n Istv n polg rmester Elmondja, hogy 2018 december 31 vel megsz nik az Asz di Csatornam Beruh z Vizik zm T rsulat Az rintett telep l sek, gymint Iklad, Domony,A polg rmester illetm ny nek k zponti emel s t, illetve az alpolg rmester tiszteletd j t a 167 e Ft r l, 190 e Ft ra val tervezett emel s t s a hozz tartoz k lts gt r t s n vel s t a k lts gvet si tervezet m r tartalmazza Dologi kiad sokpolg rmester al polg rmester k pvisel IRN eln ke k pvisel , k pvisel , SE eln ke k pvisel Megh v sral tan cskoz si megielentek A k zhaszn dolgoz k b re ki van eg sz tve kb 26eFt t sszeggel Az nkorm nyzatt l nem kap el g p nzt, az ERV t …Felelős polg rmester Hat ridő folyamatos Kerek Oszk r polg rmester A talajterhel si d j emelked se miatt nagyon magas sszeget fizetnek azok, akikn l nem volt, vagy nincs is r k t s a szennyv zcsatorna rendszerre Javaslom, hogy az eddigi k t r szletben t rt nő befizet s helyett, adjunk 4 alkalommal t rt nőOl h Kl ra M ria polg rmester k sz nti a K pvisel test let tagjait, jegyz asszonyt s a megielent vend geket Meg llap tja, hogy a K pvisel test let 9 megielent f vel Kb brutt 180 000 Ft k r l van a konyhai szak cs b re Hozz tenn rn, hogy a k ztisnvisel k b re m g mindig a legalaesonyabbFelel s Vizv ri Attila polg rmester Hat rid azonnal 1 Polg rmester k t iil s k z, ti tev kenvs g r l sz l besz mol Vizv ri Attila polg rmester a 2020 0626 t l 2020 09 01 ig terjed id szakr l az al bbi t j koztat st adta 5 napot voltam szabads gon, 06 27 n …hogy tavaly nett 118 370 Forint volt a parkgondoz b re havonta Az ves b rvonzata 2 217 000 Forint Az anyagk lts g, teh t a damil, az zemanyag 515 ezer Forint volt T bb bejelent s, hozz sz l s nem rkezett A polg rmester megk sz nte a r szv telt s a nyilv nos k pvisel test leti iil st 11 50 kor bez rtaKocz rn T th Ibolya polg rmester K sz nti a K pvisel test let rendk v li l s n megjelent k pvisel ket, ajegyz asszonyt Mivel a Hivataln l foglalkoztatott 12 f k ztisztvisel b l 8 f k ztisztvisel nek a b re az illetm nyalap emel ssel sem ri el a 2019 vi garant lt b rminimumot, ez rt, ha aPiskolti B la polg rmester meg llap totta, hogy test let l tsz ma 7 f , jelen van 7 f 7 igen szavazattal nem szavazat, tart zkod s nem volt a napirendeket elfogadta B re a minim lb rhez igazodik, amit ismertet s a cafeteria illetve egy bFarkas J nosn polg rmester k sz nti a test leti til sen megjelenteket Meg llap tja, hogy Schmidt Gy rgyn alpolg rmester hi nyzik, viszont az l s hat rozatk pes, majd az l st megnyitja A polg rmester a kik ld tt megh v szerinti napirendi pontokhoz h rom …polg rmester alpolg rmester k pvisel k p nz gyi vezet vodavezet tervez jegyz Piskolti B la polg rmester k sz nti a jelenl v ket Bejelentette, hogy az l st az SZMSZ szab lyai szerint h vta ssze Meg llap totta, hogy az l s hat rozatk pes, a megv lasztott 7 f s test let tagjai k z l az l sCs k ny N meth Endre polg rmester , Nagy J nos alpolg rmester, Fekete B la, B kefi Attila, Katona J nos k pvisel k Somogys mson Farkas J nos polg rmester , Dr Dud s J zsef, B resn Moln r M rta k pvisel k Somogyzsitfa Papp J nos polg rmester , Arvai Zolt n alpolg rmester, Lutor K roly, Papp L szl J nos, k pvisel kFelel s M ller Mikl s polg rmester Hat rid 2019 szeptember 01 Nagykar csony, 2019 augusztus 14 M ller Mikl s polg rmester RKEZETT AUG 16 A pedag giai asszisztens b re a k zalkalmazotti minim lb r, mely havi 195 000 Ft 10 os b rp tl kAz alkalmank nt elszegődtetett zsoldos lovaskaton k stipendiarius havi b re 2, 5 vagy 3 forint volt k z l k 1495 ben 11, 1504 ben, 1506 ban 2, 1507 ben 10, 1509 ben 2 szem ly 3 1506 ban, 1507 ben s 1509 ben a szebeni polg rmester 100 forintot, 1495 s 1497 k z tt, 12 scolastico ratione mensalium sibi deputatorum magistroDr Bider Zsolt polg rmester k sz nt tte a k pvisel test let tagjait Meg llap totta, hogy a k pvisel test let hat rozatk pes, mivel a megv lasztott 7 k pvisel b l 6 f jelen van munkat rs b re A szorz sz m, a kieg sz t s m rt ke a p tl kfizet s indoka, m rt ke, szint n jogszab lyokban r gz tettdolgozik, illetve k t f teljes foglalkoztat s munkav llal b re van tervezve a k lts gvet sben A feladat mennyis ge nem v ltozik, gy az talak t ssal a l tsz m sem cs kken Petrik J zsef polg rmester a szavaz s el tt meg llap tja, hogy a K pvisel test let 7 tagja vesz r szt a szavaz sban, majd szavaz sraA balatonszentgy rgyi iskola 15 tanerős volt ebből kb nyolcan voltak m shonnan bej r k velem egy tt s 230 di k j rt oda a helyi s batty npusztai als sok k t sszevont oszt lyba s a helyi, valamint Batty npuszta, Holl d, Tikos s V rs telep l sek felsősei iskolaj rattal A tikosi iskol ban sszevonva elsőtőlCikk Friss tve 2022 kar csony n is folytatja zelmeit a szerencsi csal s desanyja Ennyire abnorm list ritk n olvasni, m g itt is A hozz sz l sok nem a Szerencsi V lasz ll spontj t k pviselik, tartalmukt l szerkesztős g nk teljes m rt kben …Sz ki Kurva Home gt Sz ki Kurva Megtanul, teljesen stabilan j rni, szaladni j tszani, rendesen enni most a term kekkel T rs tott tartalomhoz val hozz f r s t, Sz ki Kurva is elvesz theti, a saj t Nev ben megszerzett, first beam full reflected now shines on A Rohadt Kurva the stream Tis Gumtree Dating Uk d jt ln azt v lasztotta, hogy az al bbi linkhez hibajelz st k ld a lap hu oldal szerkesztőj nek K rj k, rja meg a szerkesztőnek a megjegyz s mezőbe, hogy mi rt tal lja a lenti linket hib snak, illetve adja meg e mail c m t, hogy az szrev tel re reag lhassunk Hib s link Hib s URL Hib s link doboza Quimby albumok N vNy r br ny Nagyk zs g Polg rmestere 4264 Ny r br ny, br nyi Korn l t r 6 telefon 52 208 001 honlap https nyirabrany asp lgov hu e mail pm nyirabrany hu 1 „Az előterjeszt s t rv nyes” ELŐTERJESZT S NY R BR NY NAGYK ZS G NKORM NYZATA K PVISELŐ TEST LET NEK 2020 SZEPTEMBER 24 N TARTAND SOROS L SE 2Gomb r J zsef polg rmester , Fazekas Attila alpolg rmester, Moln r J nos, Fenyvesi Jen , Kiss Ervin k pvisel , Koszorus Fenyvesi Jen k pvisel javasolta, ha 6 r ban alkalmaznak egy embert, annak nett b re 45 eFt legyen Kiss Ervin k pvisel javasolt havi nett 41 eFt ot meg llap tani erre a c lraV logatott F v szene linkek, aj nl k, le r sok F v szene t m ban minden Megb zhat , ellenőrz tt tartalom profi szerkesztőktőlA b tors g b re a strandon Avagy van m r f ny az alag t v g n N gyen nem akarnak t vozni, az nkorm nyzat val sz nűleg seg ts get k r kilakoltat sukhoz tette hozz a polg rmester Ny ri Csaba k zl se szerint eddig 38 rintett ig nyelt elhelyez st, mindannyiukat a M ricz Zsigmond ltal nos iskolaS ndor Tibor Antal polg rmester hivatalos oldala mennyivel cs kken majd a b re m rciust l Egy n vtelens get k rő mentős azt mondta h rad nknak, hogy m r t bb koll g ja konkr t inform ci t kapott arr l, mennyivel cs kken majd a b re m rciust l, amikor m r nem lesz k zalkalmazottEz st EFFIE d j A B res Csepp jrapoz cion l si kamp ny nak d ja Az EFFIE a legrangosabb marketingkommunik ci s d j, amely egy tt kezeli a kreativit st a marketing s rekl mc lok sikeres megval s t s val, azaz a rekl mok val di c lj t, …b re 5 236 Ft tal lesz kevesebb, m g a teljes b rk lts g 4 412 Ft tal nő meg A munkav llal b r t c lszerű gy meghat rozni, hogy a t rv ny ltal elő rt minimum j rul kok levon s ra fedezetet ny jtson Abban az esetben, ha ez nem val sulna meg, gy a fizetendő j rul k23 06 2015 Sipos Zolt n Bűnv di elj r sok 70 eur miatt ker lhet b rt nbe Cs kszereda volt polg rmestere Itt a v dirat Az gy szek t bbek k z tt azt r j k fel R duly R bertnek s helyettes nek, hogy a szolg lati aut jukkal egy egy mag nc l utat tettek meg, a mintegy 300 lejes benzink lts get pedig adolgoz eg szs g gyi szolg lati jogviszonyban meg llap tott b re kieg sz t sre ker lj n munk ltat i d nt sen alapul illetm nnyel, melynek havi sszege 49 525 Ft Az ll shely k lts geinek fedezet t az int zm ny 2022 vi k lts gvet se …Maksa M ty s polg rmester Az int zm nyeknek nyilatkozniuk kellett, hogy elfogadj k e a k lts gvet st A b rekhez nem lehet hozz ny lni Csak a polg rmester b re nyilv nos Mindenki be van sorolva ez egy k telez ő b r, ezt meg kell kapni mindenkinek A minimumon van mindenki18 sz zal kkal emelkedik a j zsefv rosi b lcsődei dolgoz k b re m jus 1 től – erről a k pviselő test let d nt tt cs t rt ki l s n A keresetkieg sz t s a ker let h t int zm ny ben 154 munkav llal t rint Kocsis M t polg rmester az l sen eml keztetett arra, hogy a b lcsődei ter leten dolgoz knak az nkorm nyzat m r 2013 ta biztos tja a 13Jelentősen nőhet a polg rmester , az alpolg rmesterek s a k pviselők fizet se H dmezőv s rhelyen Az erről sz l v rosh zi előterjeszt sekről cs t rt k n szavaz a k zgyűl s – rja a Promen d24 – Ez azt jelenti, hogy az eddigiekhez k pest 30 sz zal kkal emelkedik M rki Zay b re Kor bban 997 200A nyolc ve Tat n műk dő Kast lypark Klinika most j lehetős get k n l a l b probl m kkal hozz juk fordul knak A r szletekről dr B res Gy rgy főigazgat sz molt be sajt t j koztat n A professzor elmondta, jelenleg huszonk t fekvőbeteg ggyal rendelkeznek, negyven alkalmazottat foglalkoztatnak, s t bb mint h sz szerződ tt orvossal dolgoznak F l ve jEl g sokan m sok dolgaival vannak elfoglalva, csal di kapcsolatok, fizet s, stb Sajnos ezt n nem rtette meg , lelke rajta n a Polg rmester r szerint n vtelen irk l Eg bk nt, ha nem lett volna js g h r nem is tudtam volna, hogy a Polg rmester rnak veje is van Az gy egy bk nt egy ltal n nen rdekelEhhez k pest Bere azt ll tja, hogy a m r csak volt p rtszervezeti eln k Kov csn fesz tette h tra Tak cs Zs fia karj t, hogy kit pje kez ből az asztalr l felvett lapot A polg rmester elmond sa szerint a feles ge seg ts g re sietett, de nagyon vatosan tette, hogy ne okozzon s r l st Kov csn nakk zpontilag rendezve a polg rmesterek b re , de mivel a polg rmester speci lis jogviszonyban van a k pvisel test lettel, hi ba van a t rv nnyel leszab lyozva, a test leti hat rozat val j ban neki egy munkaszerz d s m dos t s s ez rt sz ks ges a test letnek is elfogadniaAz akkor m g fideszes polg rmester azzal szerelte le a lakosokat, hogy meg ri, hiszen sz p bev tel k lesz az iparűz si ad b l Ja, nem mondtam Egyszerűs tett Foglalkoztat s 2020 B r — Egyszerűs tett Foglalkoztatottak B re 2020 A 2020 prilis 17 től hat lyos jogszab ly 1 alapj n 2020 december 31 ig alkalmi sA zenei s műv szeti fesztiv lr l l sd Coachella Valley Music and Arts Festival
19 | 160 | 116 | 193 | 39

Dezynfekcja

box

Zapewniamy różne rodzaje produktów do dezynfekcji . Idealnie sprawdzają się do akcesoriów do karmienia, butelek, smoczków, kubków itp.

Dowiedz się więcej

Sterylizacja

box

W naszej ofercie znajdują się również profesjonalne produkty do sterylizacji. Oferujemy ściereczki i spraye do powierzchni, żele do mycia akcesoriów oraz żele do rąk.

Dowiedz się więcej

Produkty

box

Zachęcamy do kontaktu oraz do skorzystania z naszej oferty. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania oraz podejmiemy współpracę.

Dowiedz się więcej

Nasza rodzina nagradzanych produktów

Kiedy w domu pojawia się dziecko, konieczne staje się utrzymywanie szczególnej czystości, ponieważ wszelkie powierzchnie są naturalnym siedliskiem zarazków. Niedojrzały system odpornościowy niemowląt i małych dzieci nie chroni ich w pełni przed infekcjami, takimi jak zapalenie żołądka i jelit oraz grypa żołądkowa. Na szczęście wielokrotnie nagradzana gama produktów marki Milton ma rozwiązanie, które pozwoli pozbyć się zarazków ze wszystkich powierzchni.

Zobacz nasze nagradzane produkty